Condicions del Servei

Consulta també la nostra Política de Privacitat.

Condicions generals d'ús i contractació

Les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini www.readgroups.com i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i comprèn el que està aquí exposat.
 2. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de revisar el control de versions de les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquestes Condicions Generals poden tenir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva el dret a realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà als béns o promocions que s’haguessin adquirit prèviament a la citada modificació.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment de l’establert en l’article 10 de la “Ley 34/2002”, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web: Titular: GREENDATA, S.L. (en endavant, “ReadGroups”).

Domicilio social: Carrer Tusset, 19, 2a planta, 08006 Barcelona, Espanya.

N.I.F.: B60742863
E-mail: greendata@greendata.es
Telèfon: 93 265 34 24
Dades registrals: Empresa inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, amb data 11 de gener de 1995, en el llibre 27921, foli 172, inscripció 1a amb fulla B-128.261.

2. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït tret del relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

3. Necessitat de registre

Per a poder utilitzar els serveis del Lloc Web és necessari el previ registre de l’Usuari. Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia del seu password, assumint en conseqüència qualsevol dany o perjudici que pugui derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a les àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputaran realitzats pel citat Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

4. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals, no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable. A títol enunciatiu, però en cap cas limitant o excloent, l’Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
 3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i als tractats internacionals.
 4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu no desitjat”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, exceptuant en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a ell.
 6. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.
 7. No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.
 8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que correspongui als titulars del Lloc Web o a tercers.
 9. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a ReadGroups davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de d’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se a més ReadGroups el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Per la seva part, ReadGroups es reserva el dret a prohibir, en qualsevol moment, que qualsevol Usuari pugui accedir i/o utilitzar els serveis disponibles al Lloc Web.

5. Exclusió de Responsabilitat

ReadGroups no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc Web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a ReadGroups la obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

ReadGroups no es responsabilitza dels danys produïts al software i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, ni dels perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que siguin causa d’errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

6. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, ReadGroups només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit de que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a ReadGroups, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti la obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acord amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de ReadGroups amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

ReadGroups no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ReadGroups.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i demés continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de ReadGroups o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de ReadGroups o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuari al Lloc Web, entenent com a tals imatges, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els Continguts”), l’Usuari manifesta ser el titular dels corresponents drets d’explotació, o bé comptar amb la prèvia autorització del mateix per poder publicar-los al Lloc Web.

Sobre aquests Continguts, aquest atorga gratuïtament a ReadGroups una llicència d’ús sense limitació temporal ni territorial alguna. En base a aquesta llicència, ReadGroups podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts en la seva més àmplia extensió.

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot el demés, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. ReadGroups i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb el Lloc Web als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.

Versió en vigor des del 18 de gener de 2013